මම ගැන (my self)මම ප්‍රදීප් සමන් කුමාර. 11 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්නවා. ICT විෂය‍ට අදාල ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට මෙම blog එක නිර්මාණය කරනවා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s